top of page

תקנון

פרסום זה כולל מידע ביחס להשקעה בפרויקט נדל"ן בפורטוגל שאת גיוס הכספים אליו בישראל מובילה גינדי, שרים, דביר, יזמות בע"מ ("גינדי שרים דביר" ו-"הפרויקט", בהתאמה). ההשקעה הפוטנציאלית בפרויקט תוצע ותבוצע על ידי עד 35 ניצעים בנוסף למשקיעים הנמנים על סוגי המשקיעים המפורטים בסעיף 15א(ב) חוק ניירות ערך התשכ"ח–1968 ("משקיעים מתוחכמים"), והיא אינה מוצעות לציבור או מיועדות לו. 


פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך או הזמנה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך שיונפקו בקשר עם ההשקעה בפרויקט. המידע הכלול פרסום זה אינו בגדר המלצה, חוות דעת או ייעוץ השקעות בקשר עם ההשקעה ואינו מהווה תחליף לשיקול דעתו של המשקיע הפוטנציאלי ו/או לייעוץ מקצועי (כלכלי, משפטי, מיסויי וכד') בכל הנוגע להשקעה בפרויקט.


השקעה בפרויקט כאמור, ככל שתתבצע, תיעשה רק על בסיס מסמכי השקעה מלאים ומפורטים בכפוף להוראות כל דין. 


אין בפרסום זה כדי ליצור התחייבות כלשהי של גינדי שרם דביר ו/או מי מטעמה, וגינדי שרם דביר ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראיים כלפי כל אדם או תאגיד לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה משימוש בפרסום זה או הסתמכות עליה. 


תשואות צפויות ו/או כל הערכה או תחזית אחרת הכלולים בפרסום זה הינם בגדר מידע צופה פני עתיד אשר עשוי להתממש ו/או עשוי שלא להתממש בשל גורמים שונים ואין בכך שצוין במצגת ליצור כל התחייבות מצידה של גינדי שרם דביר ו/או מי מטעמה. 


יובהר כי תוכן המצגת הינו סודי וכל מי שנחשף למצגת מתחייב עם חשיפתו אליה שלא להעבירה, כולה או חלקה, או כל חלק מהמידע הכלול בה, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או תאגיד אחר, למעט ליועציו ו/או לעובדיו, אשר הצגת מצגת זו בפניהם נחוצה לשם מתן שירותים על ידיהם בקשר עם קבלת החלטה לעניין השקעה.

bottom of page